Home 5 Dotace elektromobilita

Dotace na
elektromobilitu
pro firmy a osvč

MPO nabízí dotační program „Záruka Elektromobilita – I. výzva“ na nákup elektrických vozidel včetně neveřejné dobíjecí infrastruktury.

Podmínky dotace Záruka Elektromobilita pro firmy

Od vyřízení dotace, zpracování odborného posudku až po dodávku nabíjecí stanice na klíč.

Termín výzvy:

 • Přijímání žádostí od ledna 2024 do 30. září 2025 nebo do vyčerpání alokace.

Možnosti využití dotace:

 • Bezemisní vozidla.
 • Neveřejná dobíjecí infrastruktura pro interní potřeby.

Kdo může žádat:

 • Podniky všech velikostí, s výjimkou těch vlastněných územně správními celky.

Výše podpory:

 • Finanční příspěvek max 200 tis. Kč na osobní vozy (M1) s pořizovací cenou do 1 500 000,- Kč bez DPH.
 • Pro užitkové vozy (N1) příspěvek max 250 tis. Kč.
 • Pro vozy kategorie N2 příspěvek max 300 tis. Kč.
 • AC dobíjecí stanice: max 50 tis. Kč.
 • DC stanice (do 40 kW): max 100 tis. Kč.
 • DC stanice (nad 40 kW): max 150 tis. Kč.

   Pomůžeme Vám zdarma

   s vyřízením dotace, výběrem vozu i nabíjecím řešením

   Podmínky podpory:

   • Nový vůz (dodán do 6 měsíců od prvního uvedení do provozu a s najetými méně než 6 000 km).
   • Délka úvěru minimálně 12 měsíců.
   • Nelze pořídit samostatnou dobíjecí stanici bez bezemisního vozidla.
   • Finanční příspěvek nesmí přesáhnout výši zaručeného úvěru.
   • V rámci jednoho projektu lze pořídit dobíjecí stanice až do výše limitu de minimis (1 úvěr = 1 projekt).
   • Pořízení dobíjecí stanice musí vždy být vázáno na pořízené vozidlo (nelze pořizovat více stanic v rámci projektu než je počet pořízených vozidel).
   • Podpora je poskytována formou bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti nebo komerční banky v kombinaci s finančním příspěvkem.

   FAQ

   Nejčastěji kladené otázky k dotacím

   Vozidla splňující podmínky této výzvy, dodávaná stejným dodavatelem ve shodném termínu (mají shodný termín dodání) a způsob jednorázové platby dodavateli) financovaná jedním úvěrem čerpaným jednorázově za shodných finančních podmínek.“

   V případě fleetových úvěrů se na každé vozilo v praxi uzavírá separátní objednávka či kupní smlouva a separátní smlouva o úvěru, není možné všechna vozidla podřadit pod jednu objednávku a smlouvu o úvěr. Důvodem je např. pojištění a následné problémy spojené s havárií vozidla apod. Je tedy možné řešit tuto podmínku uzavřením pouze jednou rámcovou smlouvou s tím, že je každé vozidlo pojištěné samostatně a má svojí úvěrovou smlouvu?

   • Vystavování Záručních listin k rámcovým smlouvám není možné z důvodu monitoringu mezi NRB a spolupracujícími partnery a především z důvodu případného plnění ze záruky, které je možné u dané Záruční listiny uskutečnit jen jednou.
    K jedné úvěrové smlouvě je možné vystavit pouze jednu záruku, ale zároveň na jedné úvěrové smlouvě může být více vozidel a dobíjecích stanic.
   V rámci udržitelnosti projektu platí 24-měsíční podmínka zákazu prodeje podpořeného vozidla nebo dobíjecí stanice od data vyplacení finančního příspěvku dle bodu 6.3 a 6.4 této Výzvy. Znamená to, že je doba udržitelnosti 24 měsíců?

   Ano.

   Podporovanými aktivitami nejsou: Pořízení BEV kategorie M1 s pořizovací cenou vyšší než 1 500 000,- Kč bez DPH.
   • Znamená to, že pro N1 a N2 není daná nejvyšší pořizovací cena?
   • Znamená to, že pro neplátce DPH platí stejná podmínka v případě BEV kategorie M1, tj. limit pořizovací ceny je bez DPH?

   U N1 a N2 není nastaven limit ceny vozidla, od kterého by žadatel neměl nárok na dotaci.
   Výzva nerozlišuje plátce a neplátce DPH, vždy se počítá s hodnotou vozidla bez DPH.

   Podporovanými aktivitami nejsou: Nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu.
   • Znamená výklad tohoto bodu, že není možné, aby si automobily pořídil subjekt, který je bude dále za úplatu pronajímat?
   • Může být pak žadatelem, podnikatelským subjektem, i prodejce zboží, který bude pořizované vozidlo využívat k rozvozu zboží (např. služba PPL, DHL, Zásilkovna, Rohlík, Dáme jídlo atp.)?
   • Může být žadatelem, podnikatelským subjektem, i taxislužba?

   Mezi podporovanými aktivitami nejsou dopravní služby v oborech CZ NACE 49410 – Silniční nákladní doprava, CZ NACE 49400 – Silniční nákladní doprava a stěhovací služby. Nicméně o podporu ve výzvě „Záruka Elektromobilita – I. výzva“ si mohou požádat i firmy, které realizují činnosti v oborech CZ NACE 49410 – Silniční nákladní doprava, CZ NACE 49400 – Silniční nákladní doprava a stěhovací služby, ale pro vlastní potřebu, případně pokud mají i jiný předmět činností, např. CZ NACE 53 Poštovní a kurýrní služby, ve kterém budou podpořené vozidlo využívat. V praxi to tedy znamená, že firmy jako jsou DHL, PPL, Zásilkovna či TOP TRANS mohou využít tuto podporu na nákup bezemisních vozidel do svého vozového parku.
   Pronájem vozidel je podporovanou činností. Provozování taxislužby je podporovanou činností.

   Projekt nesmí být zahájen (vozidlo/dobíjecí stanice objednány) před 1. 2. 2022 a dokončen před datem podání žádosti o podporu.

   Znamená to, že může být v době od 1.2.2022 učiněna závazná objednávka a uhrazena částečně první platba za vozidlo či dobíjecí stanici za předpokladu, že ke dni žádosti o záruku bude v rámci úvěru stále chybět k uhrazení min. 300.000, – Kč a délka jeho trvání bude ještě nejméně 12 měsíců?

   • Ne, čerpání zaručeného úvěru musí proběhnout po vystavení záruky (podmínka v úvěrové smlouvě). Nelze zaručit již čerpaný úvěr.
   Zaručovaný úvěr
   • Na základě, čeho se bude určovat výše zaručovaného úvěru? Určuje výši finanční instituce?
   • Je to závislé na výši akontace? Tzn. např. pro M1 musí být úvěr uzavřen min. na částku 300 tis. Kč a max. na 100% ceny vozu?

   Je stanovena min. výše úvěru (300 tis. Kč/vozidlo). Dále součet zaručeného úvěru a finančního příspěvku nesmí přesáhnout 100 % způsobilých výdajů a finanční příspěvek nesmí přesáhnout výši zaručeného úvěru. Tzn., že v případě úvěru, který pokryje 100 % z ceny vozu bez DPH, již nemá klient nárok na finanční příspěvek.

   Může být pořizovací cena vozu N1 vyšší než 2 mil. Kč a u N2 vyšší než 2,5 mil. Kč?

   Ano.

   Finanční příspěvek na vozidlo uvádí maximální výši.

   V jakých případech by byla výše příspěvku na vozidlo nižší, než je uvedené maximum Kč?

   Ssnížení finančního příspěvku může nastat v situacích, kdy klient nemá dostatečný limit v registru podpor de minimis. Dále platí podmínka, že součet zaručeného úvěru a finančního příspěvku nesmí přesáhnout 100 % způsobilých výdajů (např. vůz s PC bez DPH 460 tis. Kč, tzn. úvěr min. 300 tis. Kč a finanční příspěvek max. 160 tis. Kč.

   Příspěvek bude vyplacen (po splnění podmínek) přímo na účet příjemce podpory po registraci vozidla (vozidel) a po předložení kupní smlouvy, dokladu o uhrazení kupní ceny dle kupní smlouvy.

   Je možné předložit jako doklad o uhrazení kupní ceny místo kupní smlouvy pouze objednávku nebo jen fakturu či daňový doklad?

   • Ano, je možné doložit např. fakturu místo kupní smlouvy.

   Uhrazením kupní ceny se myslí převod finančních prostředků od úvěrové společnosti prodejci nebo kompletní splacení úvěru ze strany žadatele?

   • Uhrazením kupní ceny se rozumí uhrazení ceny vozu dodavateli od klienta/leasingové společnosti.

   Jaký doklad k tomu bude žadatel předkládat k proplacení dotace?

   • Žádost o výplatu finančního příspěvku, osvědčení o registraci vozidla a doklad o uhrazení kupní ceny (např. výpisem z běžného či úvěrového účtu).

   Pokud by poskytovatel podpory akceptoval doklad o uhrazení kupní ceny od leasingové spol. nebo banky poskytující úvěr, pak by dotace žadateli byla proplacena ještě dříve, než vozidlo skutečně splatí, je to možné?

   • Z dokladu musí být patrné, jaká částka a kdy byla poslána. Dále klient dokládá osvědčení o registraci vozidla, ze kterého musí být patrné, že je vlastník vozidla.
   Finanční příspěvek na AC dobíjecí stanici uvádí max. výši 50 000 Kč. Je přípustné, aby byly dodavatel vozu a dodavatel dobíjecí stanice rozdílné subjekty (právnické osoby)?

   Ano.

   Je součástí pořizovací ceny i stavební příprava a instalace dobíjecí stanice?

   • Ano, pokud o tom klient účtuje na kartě dlouhodobého majetku.

   Pokud bude pořízena dobíjecí stanice v nižší výši např. 40 000 Kč, bude vyplacen finanční příspěvek rovnající se 100% hodnoty pořizovací ceny dobíjecí stanice?

   • Ne, pokud se nejedná o dlouhodobý hmotný majetek.

   Je možné pořídit dobíjecí stanici bez úvěru (hotově) s tím, že bude součástí projektu a bude na její pořízení vyplacen pouze finanční příspěvek?

   • Ano (viz příklad)
   • Příklad: Klient pořizuje elektromobil v ceně 1 500 000 bez DPH + dobíjecí stanici AC v ceně 80 000 Kč bez DPH. Zajištěný úvěr bude ve výši: 1 300 000 Kč elektroauto + 0 dobíječka tj. max. celkem zajištěný úvěr 1 300 000 Kč. Finanční příspěvek bude: 200 000 elektroauto + 50 000 dobíječka, tj. celkem finanční příspěvek 250 000 Kč.

   Je možné pořízení AC nabíjecí stanice (wallboxu) jako součástí konfigurace vozu/objednávky u dealera (1 faktura) a bude na její pořízení vyplacen finanční příspěvek na AC dobíjecí stanici (viz. Příloha č.1 – Faktura_vzor – Auto + wallbox)? Nebo musí být AC nabíjecí stanice (wallbox) k vyplacení příspěvku pořízena pouze na samostatné faktuře?

   • Ano, je možné pořízení wallboxu jako součást konfigurace vozu a bude na její pořízení vyplacen finanční příspěvek. Vozidlo i wallbox může být na jedné faktuře. O wallboxu musí být účtováno jako o dlouhodobém hmotném majetku.

   Je možné i pořízení přenosné dobíjecí stanice a bude na její pořízení vyplacen finanční příspěvek na AC dobíjecí stanici?

   • Dotační program je určen pouze pro stacionární dobíjecí stanice. U přenosné dobíjecí stanice předpokládáme zaúčtování dohromady s vozidlem jako příslušenství.

   Je možné pořízení dobíjecí stanice s tím, že bude pořízena v rámci provozních výdajů a nebude podléhat odpisům?

   • Dle Výzvy je způsobilým výdajem dlouhodobý hmotný majetek.
   Žádost o podporu musí obsahovat: c) kopii Smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky NRB jako požadované zajištění a předložení Záruční listiny jako podmínka čerpání úvěru. Znamená to, že čerpání úvěru nesmí být zahájeno před schválením podané žádosti o finanční příspěvek a zaručovaný úvěr?

   Ano, nesmí, předložení/vystavení záruční listiny musí být jako podmínka pro čerpání uvedena v úvěrové smlouvě.

   Dotazy k vyplnění formuláře de minimis. Uvažujeme správně, že čerpaná podpora de minimis by měla být řešena/sčítána pouze v rámci ČR?

   Tzn. do formuláře se uvádí propojené podniky/osoby mimo ČR v rámci EU i mimo EU, ale nezjišťuje se/nesčítá se výše čerpání de minimis v jiném členském státu než v ČR?

   • De minimis je podpora za jeden podnik od jednoho členského státu v kterémkoli tříletém období. (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis)
   Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů podle těchto pravidel zpracování

   Po vyplnění formuláře budeme postupovat dle sjednaného obchodního procesu se kterým jste byli seznámeni.